Onthaalonderwijs (OKAN)

Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

 In de onthaalklas bereiden we de anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar voor op het regulier onderwijs. De leerlingen krijgen een intensieve cursus Nederlands. Daarin leren we hen de schoolse instructietaal aan. Naast het aanleren van onze taal leren we de nieuwkomer functioneren in onze maatschappij (= het acculturatieproces). De nieuwkomer kan één schooljaar in OKAN de lessen volgen.

Toelatingsvoorwaarden

Een anderstalige nieuwkomer kan als regelmatige leerling tot een onthaaljaar toegelaten worden wanneer hij voldoet aan al de volgende voorwaarden*:

  • minstens 12 jaar zijn op 31 december van het nieuwe schooljaar of nog geen 18 jaar zijn op 31 december van het nieuwe schooljaar
  • een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven)
  • het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben
  • maximaal negen maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met Nederlands als onderwijstaal**

*: de OKAN-instap is mogelijk gedurende het hele schooljaar

**: afwijking (via toelatingsklassenraad eventueel mogelijk)

Contact:

Mieke Wullaert 053 73 92 22 of 0471 70 18 31 of via mail mieke.wullaert@vtiaalst.be

Leerlingen

Elk jaar zitten er in de OKAN-klas meer dan 20 verschillende nationaliteiten: jongeren uit Afrika, Amerika, China, Azië, Midden-Oosten, Rusland, het Oostblok,… . Ook Europese nieuwkomers komen naar de OKAN-klas om zich voor te bereiden op het Vlaamse onderwijs. Een aantal van deze leerlingen hebben in hun thuisland een schoolverleden opgebouwd en zijn vertrouwd met een aantal schoolse vaardigheden. Anderen hebben vaak geen schoolverleden en starten als analfabeet in OKAN. Tijdens het onthaaljaar leren alle nieuwkomers lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands.

Programma

De leerlingen volgen 32 lesuren per week les. 22 uren daarvan gaan naar het Nederlands. De andere worden ingevuld met vakken als wiskunde, godsdienst, sport, expressie, techniek, … waarbij het Nederlands als instructietaal wordt aangeleerd en gebruikt. ICT wordt geïntegreerd in de lessen Nederlands.

Les op maat

Voor elke leerling schrijven we een individueel leertraject uit : specifieke remediëring, individueel studieplan, leerwijzers, individuele opdrachten, doorverwijzing naar CLB en CGG (indien nodig), contact met begeleiders – ouders – voogden, OCMW,… OKAN werkt in vijf niveaugroepen . Daardoor kan elke leerling tijdens het hele schooljaar altijd op zijn maat, tempo en niveau de Nederlands taal verwerven. De grote diversiteit in OKAN maakt dat leerkrachten competent moeten zijn om flexibel te werken en zeer gedifferentieerd en individueel te onderwijzen : OKAN-leerlingen in niveau 1 leren de basiswoordenschat en instructietaal in de schoolse context. Leerlingen in niveau 5 bereiden zich voor op de doorstroming naar het regulier onderwijs in een TSO / ASO-richting.

Visie

OKAN-Aalst volgt de ontwikkelingsdoelen. De OKAN-leerling leert in de onthaalklas functioneren binnen 3 contexten:

  • De educatieve context : de leerling leert het Nederlands dat nodig is om te participeren aan het klas-en schoolgebeuren, inzicht hebben en functioneren in schoolse structuren, inzicht hebben in lesinhouden en onderwijsactiviteiten, communiceren over eigen leertraject en leerproces.
  • Persoonlijke context : informele contacten in en buiten de school in het Nederlands kunnen leggen.
  • Maatschappelijke context : inzicht hebben in maatschappelijke organisaties en structuren, communiceren met dienstverleners, Nederlands aanleren om te participeren aan het maatschappelijk gebeuren.

Binnen deze 3 contexten wordt gewerkt aan taalvaardigheidsdoelen. Die zijn verwerkt in themabundels. De leerlingen oefenen het Nederlands in de vaardigheden spreken-mondelinge interactie-schrijven-lezen en luisteren. Elke themabundel beslaat ongeveer 50 lesuren.

Bijzondere aanpak en begeleiding

Empowerment: De leerlingen ontwikkelen een geloof in eigen kunnen en stellen korte-termijndoelen.

Resilience: De leerlingen ontwikkelen een realistisch en positief zelfbeeld.

Veilig leerklimaat : De leerling participeert in een veilige leer- en leefomgeving met de leerkracht als gids.

Acculturatie: Leerlingen leren functioneren in een nieuwe maatschappij met behoud van eigen culturele identiteit.

Oriëntering

Op het einde van het onthaaljaar krijgt de leerling een oriënteringsadvies. Dit advies kan een doorverwijzing zijn naar het regulier onderwijs, naar BUSO, Deeltijds Onderwijs of arbeidsmarkt via VDAB en Inburgering OV. Tijdens een snuffelweek in de maand maart gaan de leerlingen al eens een week les volgen in het reguliere onderwijs. Dit doen ze in een richting die dicht tegen de uiteindelijke oriëntering aanleunt. De snuffelweek wordt uitgebreid voorbereid en geëvalueerd.

Inschrijvingen:

Mieke Wullaert 053 73 92 22 of 0471 70 18 31 of via mail mieke.wullaert@vtiaalst.be

Klik hier om de folder in een andere taal te bekijken

Vervolgschoolcoach: de overgang van OKAN naar het secundair onderwijs

Wanneer uw kind OKAN verlaat en zich klaarmaakt voor een schoolcarrière in Vlaanderen, kan u rekenen op de hulp van de vervolgschoolcoach.

Deze persoon helpt u en de leerling met het zoeken naar een aangepaste studierichting en schoolkeuze. Ook tijdens de komende schooljaren in het Vlaamse onderwijs kan u steeds een beroep doen op deze coach.

Voelt uw kind zich niet goed op zijn/haar nieuwe school? Sluit de studierichting niet aan bij de wensen/capaciteiten van uw kind ? Wil u bepaalde informatie ? Naast de school zelf kan u voor deze dingen ook steeds bij de vervolgschoolcoach terecht.

De vervolgschoolcoach werkt ook nauw samen met de vervolgscholen, hun leerkrachten en begeleiders en ondersteunt ook hen waar nodig.

De vervolgschoolcoach voor OKAN Aalst is Karlien Van Impe. U kan haar steeds bereiken op volgend adres:

E-mail: karlienvanimpe@hotmail.com

Klik hier om de folder te bekijken